Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Bal van ’t Waregemse 2022

 • Bijlage 1: Toegang tot het Bal
 • Bijlage 2: Huisregels
 1. Definities
  1. Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Klant en het Officiële Verkoopkanaal (zoals van toepassing) voor de aankoop van producten en/ of -diensten. Deze overeenkomst bestaat uit de onderhavige Voorwaarden, de aankoopbevestiging en de andere bepalingen die als bijlage bij deze Voorwaarden zijn gevoegd of waarnaar in deze Voorwaarden wordt verwezen, en/ of de aankoopbevestiging en de algemene voorwaarden van Your-Tickets.
  2. Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, inclusief de bijlagen.
  3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in het kader van zijn of haar commerciële, zakelijke, ambachtelijke of beroepsmatige activiteit.
  4. Klant, u, uw: de consument, de rechtspersoon of de feitelijke vereniging die de Overeenkomst aangaat voor de aankoop van producten en/of -diensten zoals hierin bepaald.
  5. Bal: de editie van 2022 van het Bal van ’t Waregemse, dat momenteel plaatsvindt in Waregem Expo (Waregem, België) op vrijdagavond 18 februari 2022.
  6. Balorganisator: Lacus BV, met maatschappelijke zetel in Jan-Baptiste Davidstraat 1, 8793 Sint-Eloois-Vijve, België, en ondernemingsnummer BE0776.625.055, de organisator en producent van het Bal.
  7. Balproducten en/of -diensten: de producten en/of diensten met betrekking tot het Bal, zoals aangeboden aan en gekocht door de Klant via de Officiële Verkoopkanalen, d.w.z. de Balorganisator voor de aankoop van toegangstickets voor het Bal.
  8. Balbezoeker: De natuurlijke persoon die in het bezit is van een geldig Bal ticket en Bracelet (zoals bepaald in deze overeenkomst) en uiteindelijk de producten en/of diensten van het Bal gebruikt volgens de Overeenkomst.
  9. Officieel verkoopkanaal: Balproducten en/of -diensten kunnen enkel worden aangekocht via de Balorganisator. De Balproducten en/of -diensten die via de Balorganisator worden aangeboden, het zijnde via losse verloop of via Your-Tickets, de dienstverlener van de Balorganisator.
  10. Jetons: de officiële munteenheid van het Bal, die aan de ingang kan worden aangekocht.
  11. Your-Tickets: Your-Tickets exploiteert een online platform voor ticketverkoop en toegangsbeheer en is door de Balorganisator ingehuurd als leverancier om haar platform ter beschikking te stellen van de Balorganisator die zo een Overeenkomst kan aangaan met de Klant voor de verkoop van bepaalde Balproducten en -diensten zoals vermeld in deze overeenkomst.
  12. Bal van ’t Waregemse Bracelet: De Balbezoeker kan enkel via de Bracelet toegang krijgen tot het Bal.
 1. Toepassingsgebied van de voorwaarden
  1. Algemene bepalingen
   1. Indien u niet alleen Balproducten en/of -diensten voor uzelf maar ook voor anderen aanschaft, dan herinneren wij u eraan dat het uitsluitend onder uw verantwoordelijkheid valt om die mensen te informeren over deze Voorwaarden en alle andere algemene voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op uw aankoop en om voor uw aankoop hun akkoord met die voorwaarden te verkrijgen.
 2. Balproducten en/of -diensten: algemene bepalingen
  1. Leeftijdsgrens
   1. De minimumleeftijd voor toegang tot het Bal is zestien (16) jaar. Ieder die geboren is in 2006 zal toegang krijgen tot het Bal, ook als die persoon slechts 16 jaar wordt na het Bal. Op deze regel wordt geen uitzondering gemaakt, ook niet als de betrokkene wordt begeleid door een ouder, voogd en/of andere volwassene. De Balorganisator zal de toegang tot het Bal ontzeggen als bijvoorbeeld uit de hierna vermelde identiteitscontrole blijkt dat de Balbezoeker die leeftijd niet heeft bereikt bij de aanvang van het Bal.
  2. Officiële Verkoopkanalen
   1. Balproducten en/of -diensten kunnen alleen via de Officiële Verkoopkanalen worden gekocht.
   2. Balproducten en/of -diensten die op een andere wijze zijn verkregen (via een ander verkoopkanaal), worden door de Balorganisator niet als gelding beschouwd en de Balorganisator behoudt zich het recht voor om de houder van het Balticket de toegang tot het Bal te weigeren.
  3. Toegangsticket voor het Bal
   1. De Balorganisator behoudt zich het recht voor om uw aankoop te annuleren om technische redenen (bijv. bij overschrijding van bestaande quota).
   2. De Balorganisator behoudt zich het recht voor om andere ticketverkoopmomenten te organiseren dan hierboven vermeld.
   3. Een toegangsticket voor het Bal kan u bezorgd worden via een e-ticket met vermelding van naam en voornaam van de Balbezoeker. De Balbezoeker kan uzelf zijn of andere mensen voor wie u e-tickets koopt. De papieren tickets bevatten geen verwijzing naar naam, of andere persoonlijke gegevens.
   4. Indien u niet alleen voor uzelf maar ook voor anderen (uw ‘Gasten’) een toegangsticket voor het Bal koopt, valt het uitsluitend onder uw verantwoordelijkheid om – voor zover wettelijk vereist – toestemming te krijgen van deze personen om hun persoonlijke gegevens door te geven aan de Balorganisator.
  4. Bal Bracelet
   1. Voor elk gekocht toegangsticket voor het Bal, bezorgt de Balorganisator op de dag van het evenement u een Bal van ’t Waregemse Bracelet. Een Bal van ’t Waregemse Bracelet is persoonlijk en kan slechts één (1) persoon toegang geven tot het Bal.
   2. Er worden 5 verschillende Bracelet ’s voorzien die telkens van een andere kleur zijn. Deze worden gebruikt om onderscheid te maken tussen de leeftijdsgrens zestien (16) en achttien (18) jaar. Alsook voor de Balbezoekers die een VIP of Ultra VIP ticket hebben.

Toegang tot het Bal en identiteitscontrole

 1. Alleen een Bal van ’t Waregemse Bracelet kan de Balbezoeker toegang verlenen tot het evenement. Om toegelaten te worden tot het Bal moet men altijd in het bezit zijn van een geldig Bal van’ t Waregemse Bracelet. U betreedt het terrein van het Bal van ’t Waregemse op eigen risico.
 2. Alle Bal van ’t Waregemse Bracelets worden gevalideerd bij het betreden van het terrein van het Bal van ’t Waregemse.

Verlies of diefstal van uw Bal van ’t Waregemse Bracelet

 1. U bent als enige verantwoordelijk voor verlies of diefstal van uw Bal van ’t Waregemse Bracelet na ontvangt van de Balorganisator (conform de bepalingen van deze Voorwaarden).
 2. In geval van verlies of diefstal op grond van Artikel 3.4.7 is de Balorganisator nooit verplicht om u een nieuwe Bal van ’t Waregemse Bracelet te bezorgen. Evenmin kan een terugbetaling worden geëist.
 1. Annuleringen en terugbetalingen
  1. Aankopen die via de Balorganisator, het zijnde via losse verkoop of via het platform Your-Tickets kunnen niet worden geannuleerd of terugbetaald.
 2. Aansprakelijkheid
  1. Aansprakelijkheid van de Klant en Balbezoeker

Weigering van toegang

 1. Wie deze Voorwaarden niet naleeft, wordt onmiddellijk de toegang tot het Balterrein geweigerd of verwijderd. Er wordt geen terugbetaling gedaan, tenzij hier iets anders wordt overeengekomen.
 2. De Balorganisator behoudt zich het recht voor om de toegang te weigeren voor meerdere edities van het Bal of andere evenementen die door de Balorganisator worden georganiseerd, afhankelijk van de aard van het niet-naleven van deze Voorwaarden (bijvoorbeeld als u drugs verkoopt op het Bal).

Vervolging

De Balorganisator behoudt zich het recht voor om elke houder van vervalste Baltickets en Bal Bracelet ‘s te vervolgen.

 1. Aansprakelijkheid van de Balorganisator

Rechtstreekse schade

 1. De Balorganisator is alleen aansprakelijk voor de schade die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een overtreding door de Balorganisator. Uitgesloten van vergoeding zijn (i) gevolgschade en (ii) opzettelijke schade veroorzaakt door bewuste roekeloosheid van de schadelijdende partij.
 2. De Balorganisator is niet aansprakelijk voor schade, diefstal of andere ongevallen met voertuigen of personen op de officiële Balparking. Dergelijke parkings worden altijd op eigen risico gebruikt.

Overmacht

 1. De Balorganisator kan het Bal alleen annuleren of uitstellen in geval van overmacht of indien de Balorganisator een andere aantoonbare dwingende reden heeft om het Bal te annuleren of uit te stellen. Onder overmacht wordt verstaan: het optreden waardoor het nakomen van verplichtingen (met uitzondering van betalingsverplichtingen) krachtens de Overeenkomst en/of het Bal onmogelijk, onuitvoerbaar of onveilig wordt gemaakt: natuurgeweld (met inbegrip van maar niet beperkt tot lawines), onvermijdelijk ongeval, brand, staking of andere arbeidsconflicten, oorlog of oorlogsdreiging, daad van staatsvijand, daad van terrorisme of dreiging daarvan, oproer of burgerlijke onlusten, nationale noodtoestand, afkondiging, regel, bevel of handeling van een regering of overheidsinstrument, het falen van technische voorzieningen, epidemie (met inbegrip van een gezondheidsepidemie), onderbreking of aanzienlijke vertraging of falen van technische voorzieningen, of het falen of aanzienlijke vertraging van noodzakelijke vervoersdiensten, of elke andere gebeurtenis of omstandigheid die buiten de redelijke controle van de Partijen valt, voor zover van toepassing. Slechte weeromstandigheden worden in principe niet beschouwd als een gebeurtenis van Overmacht, op voorwaarde echter dat, indien dergelijke weersomstandigheden ernstig of bedreigend genoeg zijn voor een verklaring van de toepasselijke overheidsinstanties dat de omstandigheden de openbare veiligheid bedreigen, dergelijke weersomstandigheden worden beschouwd als een gebeurtenis van Overmacht hieronder.
 2. In geen geval is een terugbetaling van de aankoopprijs mogelijk bij annulering van een Balticket wegens bezorgdheden over terroristische dreigingen en/of aanslagen.
 3. Balproducten en/of -diensten die bij de balorganisator zijn gekocht
  1. Platform Your-Tickets
   1. Balproducten en -diensten kunnen rechtstreeks bij de Balorganisator worden gekocht of via het platform Your-Tickets. Een aankoop kan enkel worden verwerkt nadat de aankoopprijs volledig betaald is:
 • Toegangsticket voor het Bal
 1. De Voorwaarden en het Privacybeleid van zowel de Balorganisator als van Your-Tickets worden in volledige tekst beschikbaar gesteld en moeten worden aanvaard alvorens een aankoop kan worden gedaan.
 2. Jetons
  1. Jetons kunnen worden gekocht aan de ingang en/of in de zaal van het Bal van ’t Waregemse. Alleen de Jetons die uitgereikt worden aan het verkooppunt zullen worden aanvaard voor het consumeren van eten, drinken, enz.
  2. Het frauderen, namaken of betalen met andere jetons welke zijn toegelaten op het Bal van ’t Waregemse kan leiden tot een weigering van het Bal en voor de volgende evenementen die georganiseerd worden door de Balorganisator. De politiediensten zullen hiervan op de hoogte gebracht worden.
 3. Overige bepalingen
  1. Indien een bepaling in deze Voorwaarden, of een deel daarvan, ongeldig of niet-afdwingbaar is of wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden of het overige deel van die bepaling volledig van kracht en wordt deze bepaling automatisch (van rechtswege) vervangen door een geldige bepaling die de ongeldige bepaling zo dicht mogelijk benadert.

Bijlage 1: Toegang tot het Bal

 1. Openingsuren van het Bal
  1. De openingsuren van het Bal zijn als volgt (onder voorbehoud van wijziging):
 • Vrijdag 18 februari 2022: 20u – 04u30.
 1. De line-up van de artiesten bepaalt de toegankelijkheid van het podia en de openingsuren van het podium. Buiten de openingsuren van het podium is de podiumzone niet toegankelijk voor het publiek.
 2. Met een gevalideerd Bracelet kan de Bezoeker op vrijdag inchecken in de Regular, VIP of Ultra-VIP zones.
 3. Balprogramma
  1. De Balorganisator kan zichzelf om dwingende redenen (bijv. weersomstandigheden, veiligheid, annulering van artiesten) gedwongen zien om het Balprogramma te wijzigen of aan te passen. In dat geval blijft het toegangsticket van het Bal geldig en worden geen toegangstickets terugbetaald of omgeruild.

Bijlage 2: Huisregels

Bij een bezoek aan Bal van ’t Waregemse 2022 gelden de volgende huisregels voor alle bezoekers (de ‘Huisregels’). De Huisregels maken integraal deel uit van de Voorwaarden en worden ook bij de ingang van het Bal geafficheerd.

De Huisregels worden altijd uitgevoerd in overeenstemming met de lokaal toepasselijke regels en voorschriften.

Tickets en Bracelet ‘s

 • Bal van ’t Waregemse tickets en/of bracelet ‘s zijn niet terug betaalbaar noch omruilbaar.
 • De tickets mogen niet doorverkocht worden aan een hogere prijs dan de ticketprijs.
 • In geval van verlies of diefstal van het Bal van ’t Waregemse tickets en/of bracelet ‘s worden deze niet vervangen noch terugbetaald.
 • Personen jonger dan het geboortejaar 2006 worden niet toegelaten, tenzij onder begeleiding van een ouder, voogd. 
 • Tickets en/of Bracelet ‘s voor Bal van ’t Waregemse mogen niet gebruikt worden voor commerciële of promotionele doeleinden zonder voorafgaande toestemming van de Balorganisator.
 • Wijzigingen in de line-up leiden niet tot een volledige of zelfs gedeeltelijke terugbetaling van het Balticket.
 • Vervalsing van het ticket of Bracelet voor Bal van ’t Waregemse zal worden vervolgd.
 • Bezoekers van Bal van ’t Waregemse mogen geen zones betreden waarvoor hun Bracelet geen toegang verleent (bijvoorbeeld de VIP, Ultra-VIP, backstage, podia, enz.).

Toegangscontrole

 • Toegangscontrole is gebaseerd op de toepasselijke wetgeving, gericht op het opsporen van wapens en gevaarlijke voorwerpen. Indien deze voorwerpen aanwezig zouden zijn op het terrein van het Bal, zouden ze een negatieve invloed kunnen hebben op het goede verloop van het evenement of de veiligheid van de Balbezoekers in gevaar kunnen brengen.
 • De toegang tot het terrein van het Bal van ’t Waregemse kan worden geweigerd en bezoekers kunnen van het terrein van het Bal van ’t Waregemse worden verwijderd (zonder recht op terugbetaling van de toegangsprijs) indien een bezoeker: (de volgende lijst is niet exhaustief):
  • Onder invloed is van alcohol of drugs;
  • In het bezit is van drugs of drugs verhandelt;
  • Eerder de toegang was geweigerd tot andere evenementen/bijeenkomsten door de Organisator of andere autoriteiten;
  • Gedrag vertoont of kleding draagt die duidelijk gericht is op de verstoring van de vrede, het uitlokken van of aanzetten tot geweld, haat, woede, vreemdelingenhaat, rassenhaat, enz.;
  • Het leven van andere bezoekers in gevaar brengt;
  • In het bezit is van verboden voorwerpen;
  • Weigert zich te laten fouilleren door beveiligingspersoneel;
  • Weigert of nalaat de Algemene Voorwaarden na te leven.

Veiligheidscontrole

 • De toegang tot het terrein van het Bal impliceert de aanvaarding van alle preventie- en controlemaatregelen die door de Balorganisator of het veiligheidsteam worden genomen, met inbegrip van het fouilleren van personen en tassen alsook een eventuele CST-scan.
 • Iedereen die het terrein van Bal van ’t Waregemse wil betreden, kan worden gefouilleerd door beveiligingspersoneel alvorens toegang te krijgen tot het terrein van het Bal, altijd in overeenstemming met de lokale toepasselijke wetten en regels.
 • Beveiligingspersoneel kan mensen van hetzelfde geslacht vragen om zicht te laten fouilleren en/of hun kleren en bagage te laten doorzoeken om verboden voorwerpen zoals uiteengezet in de Huisregels van het Bal (zoals hierin opgenomen) te onderscheppen. Indien verboden voorwerpen worden gevonden, heeft het beveiligingspersoneel het recht om ze in beslag te nemen en de eigenaar ervan de toegang tot het Bal te weigeren. Er wordt geen terugbetaling gedaan.
 • Iedereen die aanwezig is op het terrein van Bal van ’t Waregemse, moet zich te allen tijde houden aan de instructies en richtlijnen van de Balorganisator of zijn bevoegde vertegenwoordigers op het terrein van het Bal, om de openbare orde en veiligheid tijdens het Bal te waarborgen.
 • Om veiligheidsredenen behoudt de Balorganisator zich het recht voor:
  • Om het Bal te onderbreken of stop te zetten;
  • Om te voorkomen dat bezoekers het terrein van het Bal verlaten tot nader orde;
  • Om bezoekers te vragen het terrein van Bal van ’t Waregemse te weigeren, zelfs als ze in het bezit zijn van een geldig toegangsticket.
 • Het is bezoekers van Bal van ’t Waregemse niet toegestaan:
  • Om zones te betreden waarvoor hun Bracelet geen toegang verleent (VIP, U-VIP, backstage, podia, enz.);
  • Om op constructies, hekken, lichtbruggen, banken of andere constructies op het Balterrein te klimmen;
  • Om in- en uitgangen en nooduitgangen te blokkeren;
  • Om zichzelf te vermommen zodat ze onherkenbaar zijn met de bedoeling de rust te verstoren of de veiligheid van de andere bezoekers in gevaar te brengen;
  • Om eten, drinken of andere producten te verkopen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Organisator;
  • Voorwerpen in vaste, vloeibare of gasvorm te gooien of te schieten;
  • Om te roken op de plaatsen waar dit verboden is;
  • Om in het openbaar te urineren;
  • Om volledige gelaatsmaskers (maskers, morphsuites enz.) te dragen;
  • Om decoraties neer te halen, af te breken of te vernielen;
  • Om decoraties of ander materiaal dat eigendom is van Bal van ’t Waregemse te stelen.
  • Om vuur te maken;
  • Om aan crowdsurfing te doen;
  • Om teksten, symbolen, objecten, kleding en/of andere (zichtbare) externe uitingen te dragen die expliciet verwijzen naar een politieke, sociale beweging of groepering. Alles wat wijst op discriminatie, aanzetting of racisme is ten strengste verboden.

Verboden voorwerpen

 • De volgende voorwerpen zijn verboden op het terrein van Bal van ’t Waregemse:
  • Zelf eten en drinken meebrengen naar Bal van ’t Waregemse;
  • Drugs of andere illegale geestverruimende stoffen;
  • Deodorant of parfum in verpakkingen van meer dan 100 ml;
  • Andere voorwerpen (paraplus, parasols, camerastatieven, laserpennen, enz.) waarvan het beveiligingspersoneel besluit dat ze een risico vormen voor de andere bezoekers van het Bal;
  • Projectielen of explosieven in vaste, vloeibare of gasvorm;
  • Brandbare producten of materialen en spuitbussen;
  • Pyrotechnische voorwerpen (vuurwerk, fakkels, enz.);
  • Andere wapens of scherpe, puntige voorwerpen (stokken, kettingen, messen, …);
  • Banners of voorwerpen met discriminerende en/of provocerende teksten of uitdrukkingen die gebruikt kunnen worden om de rust te verstoren, of die de veiligheid van de menigte in gevaar kunnen brengen en/of verwondingen of schade aan personen en goederen kunnen veroorzaken;
  • Dieren (behalve blindengeleidehonden);
  • Drones.
 • De volgende voorwerpen zijn wel toegestaan op het terrein van Bal van ’t Waregemse:
  • Blindengeleidehonden voor mensen met een visuele beperking;
  • Wegwerp- of pocketfototoestellen;
  • Inschuifbare paraplu’s zonder pin (geen parasols);
  • Cosmetische producten, deodorant in verpakkingen tot 100ml;
  • Verfrissers/verstuivers, kleine rugzakken of andere zakken;
  • Selfiesticks die in uitgeschoven toestand minder dan 1m lang zijn en die uitsluitend bestemd zijn voor fotografie.
 • Het is verboden om vuur te maken.
 • Om de veiligheid van Bal van ’t Waregemse en de andere Balbezoekers te vrijwaren, mag u zichzelf niet onherkenbaar vermommen.

Drugsbeleid = Nultolerantie

 • Bal van ’t Waregemse heeft een absoluut nultolerantiebeleid ten aanzien van drugs! Het is verboden om op het terrein drugs te gebruiken. Indien u daarop wordt betrapt, wordt u van het terrein van het Bal verwijderd. Dit beleid wordt streng toegepast en betekent in relevante gevallen dat de zaak aan de politie wordt overgedragen.
 • Het is verboden om drugs te verhandelen op het terrein van het Bal. Als een dergelijke inbreuk aan het licht komt, wordt u van het terrein van het Bal verwijderd en aan de politie overgedragen.
 • Aanwijzingen en instructies van het beveiligingspersoneel moeten onmiddellijk worden opgevolgd. Bij verdenking of daadwerkelijk bezit van illegale of gevaarlijke wapens, is de beveiliging bevoegd om u te stoppen.
 • Indien een bezoeker om gezondheidsredenen bepaalde medicatie voorgeschreven krijgt, moet hij/zij een geldig medisch attest voorleggen alvorens toestemming te krijgen om die specifieke medicatie mee te brengen op het Bal.

Het Balterrein – schade aan materialen

 • De Balorganisator levert veel inspanningen om van het Bal van ’t Waregemse een niet te vergeten avond te maken. Wij vragen elke Balbezoeker om het nodige respect te tonen! Afscheuren, breken of enige andere vorm van vernieling aan het materiaal van de Balorganisator, inclusief diefstal, leidt tot de verwijdering van het Bal. De toegang wordt voor de rest van het Bal geweigerd en kan voor de volgende jaren worden geweigerd.
 • Bezoekers van het Bal van ’t Waregemse mogen niet klimmen op constructies, hekken, lichtbruggen, banken of andere structuren op het Balterrein. 

Foto’s en video-opnamen – camerabewaking

 • Tijdens het Bal worden foto- en video-opnamen gemaakt. De kans is groot dat u wordt gefilmd. Door het terrein van het Bal te betreden, gaat u akkoord met de verwerking van deze beelden door Capture Media Group en haar partners.
 • Camerabewaking op het Bal van ’t Waregemse wordt uitgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke wetgeving. Deze opnames worden enkel gebruikt voor veiligheidsdoeleinden tijdens het Bal en worden niet doorgegeven aan derden, behalve aan de bevoegde autoriteit na ontvangt van een formeel verzoek.
 • De Organisator en/of de officiële ticketverkoper behouden zich het recht voor om de identiteit van de Balbezoeker te controleren.
 • Digitale fotocamera’s en/of videocamera’s zijn toegestaan op het terrein met uitzondering van (semi-)professionele apparatuur. Ons advies: maak zoveel mogelijk filmpjes en zet ze op YouTube, Instagram, Twiter, Flickr, enz.!
 • De Organisator is niet verantwoordelijk voor de publicatie van foto’s, video’s door de Balbezoeker

Toiletten

Voor het gebruik van de toiletten is het verplicht aan de ingang een toiletbracelet te kopen. Het is ten strengste verboden om in het openbaar te urineren. Wordt u betrapt op urineren in het openbaar, dan loopt u het risico dat u wordt verwijderd van het terrein van het Bal.

Roken

Het is verboden om binnen te roken.

Promotie

Het is verboden om tijdens het Bal flyers te verspreiden of posters op te hangen!

Veiligheid voor en rondom het podium

 • Crowdsurfing verboden

Crowdsurfing is verboden op het Bal van ’t Waregemse. Verwijdering van het Balterrein wanneer deze regel niet wordt nageleefd, is het logische gevolg.

 • Bezoekers van het Bal van ’t Waregemse mogen geen in- en uitgangen en nooduitgangen blokkeren.

Verlies of beschadiging

De artiesten en de organisatoren van het Bal van ’t Waregemse kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, verlies of diefstal, noch voor enig ander ongeval.

De Balorganisator is niet verantwoordelijk voor enige verlies of schade aan persoonlijke bezittingen al dan niet afgegeven aan de vestiaire.

Overmacht

 • De Balorganisator kan het Bal van ’t Waregemse alleen annuleren of uitstellen in geval van overmacht of indien de Evenementenorganisator een andere aantoonbare dwingende reden heeft om het Bal van ’t Waregemse te annuleren of uit te stellen. Onder overmacht wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan: terroristische dreigingen, terroristische aanslagen, slechte weersomstandigheden, stakingen, brand, oorlog, overheidsingrijpen, pandemieën, ziekte van artiesten, uitval en/of vertraging van technische voorzieningen, uitval en/of vertraging van vervoermiddelen, enz. Dit leidt niet tot een gedeeltelijke of volledige terugbetaling.

Parking

 • Er is parkeergelegenheid voorzien op het terrein van Waregem Expo. Deze parking is gratis te gebruiken tijdens de duur van het evenement.
 • De bezoeker stemt er uitdrukkelijk mee in om de Organisator te vrijwaren voor elke aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt aan, diefstal van of andere ongevallen met voertuigen of personen op de officiële parkings van het Bal.